دستگاه حضور و غیاب فراتکنو

به همراه نرم افزار حضور و غیاب استاندارد و پیشرفته

حضور و غیاب UFace 302

حضور و غیاب UFace 302

حضور و غیاب UFace302

تشخیص چهره
اثر انگشت
ثبت با کارت
تخلیه با کابل شبکه
تخلیه با کول دیسک

حضور و غیاب MB2000

حضور و غیاب MB2000

حضور و غیاب MB2000 فراتکنو

تشخیص چهره
اثر انگشت
ثبت با کارت
تخلیه با کابل شبکه
تخلیه با کول دیسک

حضور و غیاب UF100

حضور و غیاب UF100

حضور و غیاب UF100 فراتکنو

تشخیص چهره
اثر انگشت
ثبت با کارت
تخلیه با کابل شبکه
تخلیه با کول دیسک

حضور و غیاب NF50

حضور و غیاب NF50

حضور و غیاب NF50 فراتکنو

تشخیص چهره
ثبت با کارت
صفحه تاچ
تخلیه با کابل شبکه
تخلیه با کول دیسک

حضور و غیاب F400

حضور و غیاب F400

حضور و غیاب F400 فراتکنو

اثرانگشت
ثبت با کارت
قدرت بالا
تخلیه با کابل شبکه
تخلیه با کول دیسک

حضور و غیاب F110

حضور و غیاب F110

حضور و غیاب F110 فراتکنو

اثرانگشت
ثبت با کارت
باتری داخلی
تخلیه با کابل شبکه
تخلیه با کول دیسک

حضور و غیاب WL50

حضور و غیاب WL50

حضور و غیاب WL50 فراتکنو

اثرانگشت
سرعت بالا
اقتصادی
تخلیه با WiFi
تخلیه با کول دیسک

حضور و غیاب F70

حضور و غیاب F70

حضور و غیاب F70 فراتکنو

اثرانگشت
ثبت با کارت
اقتصادی
تخلیه با کابل شبکه
تخلیه با کول دیسک

فهرست