دستگاه حضور و غیاب فراتکنو

به همراه نرم افزار حضور و غیاب استاندارد و پیشرفته

حضور و غیاب UFace 302

UFace302

UFace302

تشخیص چهره
اثر انگشت
ثبت با کارت
تخلیه با کابل شبکه
تخلیه با کول دیسک

حضور و غیاب MB2000

MB2000

MB2000

تشخیص چهره
اثر انگشت
ثبت با کارت
تخلیه با کابل شبکه
تخلیه با کول دیسک

حضور و غیاب UF100

UF100

UF100

تشخیص چهره
اثر انگشت
ثبت با کارت
تخلیه با کابل شبکه
تخلیه با کول دیسک

حضور و غیاب NF50

NF50

NF50

تشخیص چهره
ثبت با کارت
صفحه تاچ
تخلیه با کابل شبکه
تخلیه با کول دیسک

حضور و غیاب F400

F400

F400

اثرانگشت
ثبت با کارت
قدرت بالا
تخلیه با کابل شبکه
تخلیه با کول دیسک

حضور و غیاب F110

F110

F110

اثرانگشت
ثبت با کارت
باتری بکاپ
تخلیه با کابل شبکه
تخلیه با کول دیسک

حضور و غیاب WL50

WL50

WL50

اثرانگشت
سرعت بالا سنسور
اقتصادی
تخلیه با WiFi
تخلیه با کول دیسک

حضور و غیاب F70

F70

F70

اثرانگشت
ثبت با کارت
اقتصادی
تخلیه با کابل شبکه
تخلیه با کول دیسک

فهرست